ඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් ජාලය

District No of campuses No of campuses within the district Divisional Secretariat Name of the Centre Phone number(s) Location
1මහනුවර111කුණ්ඩසාලේඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කුණ්ඩසාලේ770402444
2උඩපළාතඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පුස්සැල්ලාව760492081
3උඩපළාතඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ගම්පොළ769631430/760359638
4පේරාදෙණියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පේරාදෙණිය774592131
5පූජාපිටියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පූජාපිටිය771974588
6යටිනුවරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පිලිමතලාව717126479
7මහනුවරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කටුකැලේ ජුම්මා පල්ලිය775046688
8අකුරණඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - අලවතුගොඩ705754888
9උඩුනුවරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ගෙලිඔය754489916/0778806406
10හාරිස්පත්තුවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - හාරිස්පත්තුව775475204
11මහනුවරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - වජිරාඤාන ධර්මායතනය,මහනුවර718444885
2මාතර1212කොටපොලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ගැටඹරුව760625234
13වැලිිගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - දෙණිපිටිය770390813
14මාලිම්බඩඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - තෙලිජ්ජවිල740717700
15තිහගොඩඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පාලටුව,මාතර701386490
16දික්වැල්ලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - වැව්රුකන්නල769494556
17කිරිින්ද පුහුල්වැල්ලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කිරිින්ද පුහුල්වැල්ල762867661
18මාතරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මන්තින්ද පිරිවෙන,මාතර741646397
19පස්ගොඩඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඌරුබොක්ක713893023
20කොටපොලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - දෙණියාය702955136
21අකුරැස්සඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - අකුරැස්ස781849946
22කඹුරුපිටියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කඹුරුපිටිය714300228
23තිහගොඩඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මිදෙල්ලවල713204075
3හම්බන්තොට2410කටුවනඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මිද්දෙණිය716943125
25තිිස්සමහාරාමයඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - තිස්සමහාරාමය763477567
26තිස්සමහාරාමයඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - උද්ධකන්දර0715552232 / 714152499
27තිස්සමහාරාමයඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ගැමුණුපුර,තිස්සමහාරාමය778004036
28අම්බලන්තොටඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - හාතාගල717416189
29තංගල්ලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කුඩා විහාරය,තංගල්ල786377310
30ලුණුගම්වෙහෙරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ලුණුගම්වෙහෙර784715740
31අම්බලන්තොටඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - වලවේවත්ත,අම්බලන්තොට775921791
32සූරියවැවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - වල්සපුගල765250731‬
33හමබන්තොටඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - බැරගම776607955
4අනුරාධපුරය349නැගෙනහිර නුවරගම් පළාතඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - භාරත්‍රීන්ද්‍රීය පිරිවෙන, අනුරාධපුරය714540099
35පදවියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පදවි ශ්‍රී පුර741904142
36මිහින්තලයඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මිහින්තලය773916228
37රැබැවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මැදවච්චිය70 287 5080
38තලාවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - තලාව714634103
39තඹුත්තේගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - තඹුත්තේගම718155478 / 0760482404
40නැගෙනහිර නුවරගම් පළාතඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නුවර වැව717210334 / 779329801
41තිරප්පනේඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - තිරප්පනේ766643090
42කැකිරාවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කැකිරාව762975404
5රත්නපුර439රත්නපුරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - රත්නපුර 1714401986
44කලවානඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කලවාන740738101
45පැල්මඩුල්ලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පැල්මඩුල්ල713150306
46ඇඹිලිපිටියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඇඹිලිපිටිය741292301
47කලවානඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - රඹුක705109534
48කලවානඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මීපාගම,කලවාන 2716613988
49රත්නපුරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - රත්නපුර 2769879481
50ඇහැළියගොඩඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඇහැළියගොඩ713642193
51අයගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - අයගම743640336
6මොණරාගල528බුත්තලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - බුත්තල0706188188 / 0706233233
53බුත්තලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඔක්කම්පිටිය715973479
54මැදගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මැදගම,බිබිල766942900
55වැල්ලවායඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඇතිලිවැව723023001
56කතරගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කතරගම772416323
57බිබිලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - වෑගම,බිබිල714901662
58කතරගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - සෙල්ලකතරගම765834101
59සෙවනගලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - සෙවනගල775080701
7කූරුණෑගල608රීදීගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - රීදීගම 0771675453 / 0703200011
61කුරුණෑගලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - වැහැර,කූරුණෑගල761531045
62පඩුවස්නුවරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පඩුවස්නුවර771759652
63ඉබ්බාගමුවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මැල්සිරිපුර0372250107/0714662227
64කුලියාපිටිය බටහිරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඇස්සැද්දුම,කුලියාපිටිය760632005
65වීරඹුගෙදරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - බෞද්ධාලෝක විහාරය704465927
66ඉබ්බාගමුවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ගොකරැල්ල0771444577/0713171573
67කුරුණෑෑගලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඇත්කද විහාරය705855556
8කළුතර6810හොරණඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - හොරණ773266553
69කලුතරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කලුතර76 402 8788
70බුලත්සිංහලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - බුලත්සිංහල769441156
71හොරණඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඔලබොඩුව701066802
72බේරුවලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - බේරුවල705713136
73පානදුරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - බැන්ඩිය පන්සල760939089
74මදුරාවලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - බැල්ලපිටිය714894867
75මතුගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මතුගම772416589
76වලල්ලාවිටඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඉත්තෑපාන716831941
77මිල්ලණියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ගල්පාත724488045
9කොළඹ786කඩුවෙලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කඩුවෙල714672342
79හෝමාගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - හෝමාගම712185196
80කෝට්ටේඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කෝට්ටේ නාග විහාරය764140837
81හෝමාගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පිටිපන උතුර,හෝමාගම778716010
82කොළොන්නාවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කොටිකාවත්ත765295564
83මහරගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - රුක්මලේ718387064
10ගාල්ල8410ඇල්පිටියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - හත්තක,පිටිගල713230177
85යක්කලමුල්ලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - යක්කලමුල්ල783200179
86අක්මීමණඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - යටගල776960789
87අම්බලන්ගොඩඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - අම්බලන්ගොඩ71 371 4366
88කඩවත් සතරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ගාල්ල764090157
89පෝද්දලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නරාවල771495964
90කරන්දෙණියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කරන්දෙණිය757202010
91බද්දේගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කිඹිඇළ,පෝද්දල765473964
92බෙන්තොටඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - බෙන්තොට0710984232 / 0717121947
93ඉමදූවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - තිත්තගල්ල772436282
11නුවර එළිය946නුවරඑළියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - සීතවනාරාමය,කටුමාන718096414
95වලපනේඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නිල්දණ්ඩාහින්න773571617
96හගුරන්කෙතඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - රිකිල්ලගස්කඩ767416531
97කොත්මලේඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කොත්මලේ764183098
98අඹගමුවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - හැටන්763500990
99නෝවුඩ්ඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - හැටන් - නීග්‍රෝධාරාමය702081964
12අම්පාර1004අම්පාරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මහමෙව්නා භාවනා අසපුව,අම්පාර763333022
101අම්පාරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නාමල්තලාව776885634
102අම්පාරඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මණ්ඩල මහා විහාරය,අම්පාර773939933
103කල්මුණේඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කල්මුණේ777357733
13ගම්පහ1048කටානඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කටාන751610778
105අත්තනගල්ලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නිට්ටඹුව717783385
106මිනුවන්ගොඩඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මිනුවන්ගොඩ778761458
107මිනුවන්ගොඩඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - උඩුගම්පල775454757
108අත්තනගල්ලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - අත්තනගල්ල770536086
109කැලණියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කිරිබත්ගොඩ718906871
110ගම්පහඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඉඹුල්ගොඩ778617544
111ජාඇලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කදාන - බටුවත්ත717584937
14පොළොන්නරුව1125හිගුරක්ගොඩඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - හිගුරක්ගොඩ728348879
113දිඹුලාගලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - අරණගන්විල788214466
114වැලිකන්දඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නාමල්ගම0704396933/0718444885
115ගල්තබරාවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ගල්පාතබරාව717472844
116තමන්කඩුවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - තමන්කඩුව710122969
15බදුල්ල1175බණ්ඩාරවෙලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - බණ්ඩාරවෙල771476685
118ඌව පරණගමඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ඌව පරණගම715628289
119මහියංගනයඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මහියංගනය76 355 9387
120රිදීමාලියද්දඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - රිදීමාලියද්ද77 959 5925
121හල්දුමුල්ලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නිකපොත755703529
16කෑගල්ල1222වරකාපොළඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - වරකාපොළ769779717
123යටියන්තොටඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - යටියන්තොට717871737
17වව්නියාව1241වවුනියාව- දකුණඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මඩුකන්ද702528392
18ත්‍රිකුණාමලය1251සේරුවිලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - සේරුවිල703036804
19පුත්තලම1261නාත්තණ්ඩියඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නාත්තණ්ඩිය741019775
20මාතලේ1277විල්ගමුවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - හදුන්ගමුව771198033
128අඹන්ඟග කෝරලේඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - රත්තොට076-1807442
129උකුවෙලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - උකුවෙල077 660 6312
130පල්ලෙපොලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - පල්ලෙපොල756680081
131යටවත්තඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - යටවත්ත774805879
132මාතලේඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - මඩවල උල්පත773619366
133නාඋලඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නාඋල787716880
21මුලතිව්1341වැලිඔයඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - විනි අයී.ටී. ඉන්ස්ටිටියුට්766268997
22යාපනය1358නල්ලූර්ඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - ‍යාපනය770779569
136වලිකාමම් බටහිර, චන්කානයිඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - වඩුක්කෝනයි 771855947
137වලිකාමම් උතුර, තෙලිප්පාලයිඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - තෙලිප්පාලයි762275444
138කරාවෙඩ්ඩ්ඩිඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - වල්වෙට්ටි, උඩුපිඩ්ඩි766972775
139පේදුරු තුඩුවඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - නෙල්ලිඅඩි762313658
140චාවකච්චේරිඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - චාවකච්චේරි775450727
141චුන්නාකම්ඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - චුන්නාකම්773454304
142කෝපායිඩීපී එඩියුකේෂන් අයි.ටී. කැම්පස් - කෝපායි765934124